Kinko-ryu honkyoku

In the beginning of the Edo Period, itinerant Buddhist priests (Komuso) of the Fuke sect who were previously employed as Samurai began to use a 1.8 feet long Shakuhachi for their mendicancy. This was called the Fuke Shakuhachi.

A retired Samurai, Kurosawa Kinko (1710-1771), who was the teacher at a temple of the sect, was commissioned to travel round Japan and established a style of art music on the instrument by composing new pieces based upon the repertoire of the Fuke Shakuhachi.

At the end of the Edo Period musicians of the Kinko school began to participate in the ensemble of Koto music, taking the place of the Kokyu, together with the Koto and Shamisen. The repertoire of the original solo pieces of the Kinko school is called Honkyoku (original pieces) while the repertoire of Koto pieces in which the Shakuhachi participates is called Gaikyoku (outside pieces).

Source: The International Shakuhachi Society

Some pieces from the Kinko-ryu are played in the Hijiri-ryū:

(to be continued)

Fukuda Teruhisa’s Recording:

1000004003062129

List of the Kinko-Ryu repertoire (source John Singer)

 1. HIFUMI HACHIGAESHI NO SHIRABE
 2. KOTOBUKI NO SHIRABE
 3. TAKI OTOSHI NO KYOKU
 4. AKITA SUGAGAKI
 5. KORO SUGAGAKI
  Honkyoku Score of Araki Chikuo
 6. KYUSHU REIBO
 7. SHIZU NO KYOKU
 8. KYO REIBO
 9. MUKAIJI REIBO
 10. a. KOKU REIBO
  b. KOKU REIBO (IKKAN RYU)
 11. BANSHIKI CHO
 12. SHIN KYOREI
 13. KIN SAN KYOREI
 14. YOSHIYA REIBO
 15. YUGURE NO KYOKU
 16. SAKAI JISHI
 17. UCHIKAE KYOREI
 18. IGUSA REIBO
 19. IZU REIBO
 20. REIBO NAGASHI
 21. SOKAKU REIBO
 22. SANYA SUGAGAKI
 23. SHIMOTSUKE KYOREI
 24. MEGURO JISHI
 25. GINRYU KOKU
 26. SAYAMA SUGAGAKI
 27. SAGARIHA NO KYOKU
 28. NAMIMA REIBO
 29. SHIKA NO TONEH
 30. HOSHOSU
 31. AKEBONO NO SHIRABE
 32. AKEBONO SUGAGAKI
 33. ASHI NO SHIRABE
 34. KOTOJI NO KYOKU
 35. KINUTA SUGOMORI
 36. TSUKI NO KYOKU

Additional Honkyoku Adopted by the Kinko Ryu

KUMOI JISHI
AZUMA NO KYOKU
SUGAGAKI

Hélène Seiyu Codjo

%d bloggers like this: